Gebiedsgerichte ondersteuning

De Wmo staat voor ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ en zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Heeft u moeite om mee te doen in de samenleving of loopt u thuis tegen problemen aan? Zijn er bovendien geen mensen in uw omgeving waar u een beroep op kunt doen? Dan kunt u terecht bij de ‘Meitinker’ in uw dorp of wijk.

Graag willen we u uitnodigen voor de voorlichtingsbijeenkomst van 7 mei om 19:00 uur in het verzorgingshuis ‘de Skûle’ te Metslawier. Op deze avond , die ongeveer 1 uur duurt, geven Marijke Paulusma ( Meitinker) en Reina Hes ( Mienskipswurker) voorlichting over hoe er gewerkt wordt vanuit de gebiedsgerichte teams WMO en wat deze verandering voor u als organisatie en inwoners betekent.

Met vriendelijke groet,

Marijke Paulusma
Reina Hes
Gebiedsgericht team
Tel 0519-292223/0649238814