De toanielferiening “Frjemd Folk”had in moai stik útsocht om foar jimme te spyljen!

“Fuotprinten yn it gers”

Olivier Dekema is de feedokter fan it doarp en sit yn een rolstoel, hy kin syn wurk net dwaan.
Suster Hanneke fersoarget him, mar is se wol te fertrouwen??
It is in spannent stik mei moaie tafferielen
Dit wolle jimme fêst sjen!!

No dat kin op 24 maart om 20.00 oere
yn café Fjildsicht
Yn Mitselwier

Tagong oant 12 jier € 2.50
folwoeksenen € 5.00